Expertise Publication

Sprawiedliwa ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

Wycena komercyjnych ubezpieczeń jest oparta na obiektywnych, istotnych i wiarygodnych danych. Umożliwia to zakładom ubezpieczeń rzetelne zróżnicowanie ryzyka, sprawiedliwe zarówno w stosunku do klientów, jak i ubezpieczycieli. Ograniczanie swobody wyceny produktów ubezpieczeniowych i oceny ryzyka może spowodowaćwzrost kosztów ubezpieczeń, a w konsekwencji ograniczyć dostępność do ubezpieczeń. Wydaje się więc istot ne, aby uwzględniać te uwarunkowania w toku prac legislacyjnych dotyczących ubezpieczeń, zwłaszcza w kwestiach odnoszących się do zakazu dyskry mina cji, ochrony danych osobowych i praw konsumenckich.